KULTURA ORGANIZACJI

Kultura organizacji Medicofarma S.A opiera się na zasadach i wartościach, którymi kierujemy się każdego dnia podczas wykonywania swojej pracy. Stanowią one drogowskaz w wewnętrznej komunikacji, podczas rozmów z klientami oraz w realizacji kluczowych celów firmy. Wszystkie założenia i wartości, których przestrzegamy, przenikają naturalnie do naszych codziennych działań. Zwiększają zaangażowanie pracowników tworzących poszczególne zespoły i pozwalają dynamicznie reagować na zmiany. Kultura naszej organizacji jest podstawą efektywności Medicofarma S.A oraz gwarancją sukcesu dla każdego realizowanego zlecenia.

Kultura naszej organizacji to:

Zaufanie i odpowiedzialność

Każda z osób zaangażowanych w produkcję wyrobów farmaceutycznych ma świadomość co do zamierzonego efektu i podchodzi z pełną odpowiedzialnością do powierzonych jej zadań. Korzystamy z najnowocześniejszego parku maszynowego i doświadczenia wyspecjalizowanej kadry. Działamy zgodnie z restrykcyjnymi standardami jakości, kontrolujemy rezultaty swojej pracy na każdym etapie cyklu produkcyjnego i na bieżąco weryfikujemy stopień realizacji rozpoczętych procesów.

Przejrzysta komunikacja

Aby projekty mogły być realizowane sprawnie, konieczna jest dobra komunikacja. Każdy dział oraz każdy pracownik ma kompletną wiedzę dotyczącą własnych zadań i kompetencji. Dbamy o bieżący przepływ informacji polegający na sprawnym porozumiewaniu się zespołów, których praca wzajemnie na siebie oddziałuje. Tę samą zasadę wyznajemy w kontaktach z klientami: przejrzysta komunikacja jest kluczowa dla pełnego zrozumienia ich potrzeb i oczekiwań.

Koordynacja i integracja

Wszystkie szczeble naszej organizacji ukierunkowane są na osiąganie celów, które są ze sobą wzajemnie powiązane. Jesteśmy otwarci na innowacje i wykazujemy elastyczność co do współpracy z klientami, a równocześnie cechujemy się też pewną stałością oraz konsekwencją w zakresie podejmowanych działań. Każdy z działów posiada własny zakres zadań, a sprawna koordynacja ich pracy wpływa pozytywnie na poprawę efektywności funkcjonowania całej organizacji.

Standaryzacja pracy

Przestrzegamy standardów wyznaczonych dla całej organizacji oraz dla każdego stanowiska pracy indywidualnie. To konieczne dla terminowej realizacji projektów, jak również dla zapewnienia spójności i efektywności poszczególnych działów. Zbiór wytycznych określających normy i wzorce na poszczególnych stanowiskach umożliwia płynność funkcjonowania całej firmy, zwiększa wydajność pracowników i pozwala znacznie szybciej zidentyfikować i wyeliminować napotkane problemy.

Rozwój i globalizacja

Jesteśmy nastawieni na ciągły rozwój, czego przykładem jest wdrażanie nowych technologii oraz poszerzanie naszych możliwości produkcyjnych. Współpracujemy z klientami z całego świata i aspirujemy do bycia wiodącym producentem wyrobów medycznych, produktów leczniczych oraz suplementów diety w Europie. Pracownicy Medicofarma S.A są świadomi tych celów rozwojowych i z dużą elastycznością oraz zaangażowaniem podchodzą do wdrażania kolejnych innowacji.