Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest Medicofarma S.A, 01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 9 lok U19,  tel/fax 032 268 64 05

(„Administrator”),

Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione pracownikom lub współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora, a także podmiotom, którym Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług technicznych, informatycznych, marketingowych i organizacyjnych umożliwiających Administratorowi przygotowanie i prowadzenie emisji akcji u Administratora oraz właściwym organom (Policji, Prokuraturze, Sądom, etc.) w zakresie realizowania przez nie ustawowych zadań, na ich żądanie z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych.

Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).

Administrator informuje, iż mają Państwo prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych.

Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego będą pracownicy Biura Administratora, których Administrator upoważnił do wykonywania czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli jednak w toku działalności okaże się to niezbędne i Państwa dane będą, w związku z realizowanymi przez Ciebie obowiązkami, przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, to dochowamy wszelkich starań i zapewnimy, by podmioty te przestrzegały zasad określonych w RODO,m.in. aby były spełniały warunki programu Tarcza Prywatności.

Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji i przez czas prowadzenia przez Administratora działalności gospodarczej, ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie. W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czym osoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.

Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.